Bestuursverslag 2022

Voorwoord
In het afgelopen jaar 2022 konden we eindelijk weer onze verenigingsactiviteiten opstarten, nadat deze door corona nagenoeg stil kwamen te liggen.

In Memoriam
In augustus werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van dhr. Guus Dinkla (1943). Vele jaren was hij bestuurslid en actief lid van wat destijds de Monumentencommissie heette. Hij was auteur van een aantal boekjes over Doetinchem in oude ansichten en was betrokken bij tal van opgravingen in en rond Doetinchem, wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Bestuur
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer in het Ecal (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers).

De samenstelling van het bestuur
De heer Huub Koster (vz. /website), mevrouw Henny Roosenburg (secr,/excursies) de heer Wim Schuurman (penningmeester en ledenadministratie), de heer Joop Chevalking (Stadsmuseum, buitengebied, lezingen), de heer Tim van der Grijn Santen (straatnaam cie., Comité Open Monumentendag, cie. Welstand en Monumenten, overleg gemeente), mevrouw Ina Heijting (Kronyck, pr.), mevrouw
Emmy Huls (pr, verzending Kronyck), dhr. Ger Lieverdink (ondersteuning secr./Omd/ lezingen en excursies, archeologie,/archief) en dhr. Jaco te Hennepe (website). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart hebben de heren Tim van der Grijn Santen en Jaco te Hennepe(niet aanwezig) afscheid van het bestuur genomen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Goed bestuur is noodzakelijk en verplicht. Er gelden verschillende wettelijke eisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het was daarom noodzakelijk om in onze statuten, samen met de notaris, enkele wijzigingen aan te brengen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 zullen deze ter
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Leden
Het ledental per 31 december 2022 bedraagt 720. Door middel van publicaties uit de Kronyck in de diverse huis-aan-huis bladen wordt getracht om de vereniging meer onder de aandacht te brengen. Ook presenteert zich de vereniging bij diverse culturele activiteiten. In 2022 bedraagt de jaarlijkse contributie €20,-

Communicatie met de leden
Via het 3-maandelijkse Verenigingsnieuws, de Kronyck en de website (www.deutekomhistorie.nl ) wordt de communicatie met de leden onderhouden.

Website
Onze website https://www.deutekomhistorie.nl/ is voortdurend in ontwikkeling en actueel. Het is nu mogelijk om alle informatie en foto’s via smartphone te bekijken, ook kan men zich digitaal als lid aanmelden. Dit jaar wordt er een begin gemaakt met nog betere te doorzoeken webpagina’s zodat alles duidelijker vindbaar is. Dhr. Huub Koster beheert de website en de technische verwerking en aanpassingen gebeurt in samenwerking met het bureau OMA. (Opmaakredactie, Media, Advies).

Activiteiten
Op 14 mei werd het 100 jarig jubileum van de Benninkmolen gevierd d.m.v. een feestelijke open dag. Deutekom had hierin een groot aandeel v.w.b. onderzoek in de archieven naar de historie van dit gebied en de generaties molenaars die op de molen hebben gewerkt. Mede door het stralende weer werd het een geslaagde dag.

Brouwerskamp
In het begin van het jaar werden we opgeschrikt door de berichtgeving over mogelijke sloop en vervangende nieuwbouw van het hofje Brouwerskamp. Samen met de bewoners, de landelijke erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap
werd er “aan de bel” getrokken. Het resultaat was dat de gemeente Doetinchem een waardestellend onderzoek liet uitvoeren met als uitkomst dat het hofje nu de status van beschermd monument heeft.

Plantsoenstraat 73
Dit pand, een gemeentelijk monument uit 1886 dreigde ten onder te gaan aan een drastisch verbouwingsplan en een opmaat voor nog meer steen dan groen in deze, ooit zo groene straat. Ook hier heeft de buurt zich wederom geroerd en vond Deutekom, de landelijke
erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap aan haar zijde. Dit alles leidde ertoe dat alle plannen in de prullenbak verdwenen en dat de gemeente het pand en de gehele straat opneemt in een nieuw visieplan voor de binnenstad.

Lezingen en excursies 2022
Er waren dit jaar een viertal lezingen:
Maart: Operatie Plunder – Edwin Zweers
Mei: Een kist vol oorlogsverhalen – Jean Kreunen
September: Sporen rond Doetinchem – Victor Lansink
November: Carel Hendrik Ver Huell – Theo Rougoor

Nieuw dit jaar was dat aan niet-leden, voor het bijwonen van deze lezingen, een vrijwillige bijdrage werd gevraagd. Tijdens de lezingen zijn de koffie-en thee consumpties nu gratis.

Door omstandigheden (o.a. corona maatregelen begin dit jaar) was er dit jaar geen excursie maar werd begonnen met de voorbereidingen voor een excursie naar Haus Vornholz in Ostenfelde in het voorjaar van 2023.

Kronyck
Het redactieteam van de Kronyck heeft het afgelopen jaar wederom vier Kronycken met een omvang van gemiddeld 60 pagina’s uitgebracht. Leden van Deutekom en Gander ontvangen het tijdschrift in de brievenbus, niet-leden kunnen het ook kopen via de boekhandel en enkele andere adressen of via de website van Deutekom. De losse verkoop nam – evenals het ledenaantal- toe. Daar heeft ongetwijfeld ook de prvia facebook en kranten aan bijgedragen.

Steeds weer werd geprobeerd een veelzijdig nummer te brengen met interessante artikelen die de lezers boeien. Dat dit lukt moge blijken uit de toename van nieuwe leden van onze vereniging. Kronyck wordt niet alleen verspreid bij Doetinchemse leden, maar vindt zijn weg door Nederland en zelfs in het buitenland. Vanuit de lezers van het blad komen veel positieve reacties en ook ideeën voor artikelen.

De redactie bestaan uit Gerry-Arendsen-Tieben (coördinatie en eindredactie), Ina Heijting, Harry Krul (namens Oudheidkundige Vereniging Gander), Co Roording en Andre Swijtink. Wegens drukke werkzaamheden nam Peter Groeskamp afscheid van het redactieteam, hij blijft nog wel verbonden aan Kronyck als co-schrijver. Het redactieteam kwam elk kwartaal bijeen ter bespreking van de inhoud van de volgende Kronyck en evaluatie van het vorige nummer. Artikelen werden gecorrigeerd door Co Roording en André Swijtink, waarna de rest van het team zijn/haar licht er nog over kon laten schijnen. Half december werd na de corona jaren een bijeenkomst georganiseerd voor dagelijkse besturen van Deutekom en Gander, co-schrijvers en medewerkers van Kronyck. Zowel het redactieteam als de genodigden bij deze bijeenkomst willen voortgaan op de ingeslagen weg.

Gander en Deutekom werken nauw samen bij het uitgeven van de Kronyck. Na redactievergaderingen heeft een afvaardiging van de besturen informeel contact.

Bezorging Kronyck
In het laatste verenigingsnieuws werd een oproep gedaan voor “helpende handjes” om de Kronyck fysiek te gaan bezorgen, dit in verband met de stijgende porto prijzen. Het is verheugend dat veel leden hieraan gehoor hebben gegeven. Het eerste kwartaal was een proef, maar gezien het enthousiasme en het resultaat wordt dit in het komende jaar voortgezet.

Ook in 2022 heeft Deutekom een beleidsnotitie opgesteld, waarin een beleid wordt voorgestaan, dat gericht is op samenwerking met de andere cultuurhistorische instellingen met het oogmerk elkaar te versterken. E.e.a. is te vinden op onze website.

Stadsmuseum
Op bestuursniveau is er overleg geweest over de invulling van de samenwerking. Het Stadsmuseum ondergaat begin 2023 enige veranderingen o.a. een kleine verbouwing. Beneden wordt het een inspiratiecentrum in samenwerking met de VVV.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (’t Brewinc)
De collectie van Deutekom is ondergebracht in het Erfgoedcentrum. De toegankelijkheid van de collectie en de kwaliteit van bewaring is daarmee gewaarborgd. Ook de gedigitaliseerde fotocollectie van Deutekom is hier ondergebracht. De index van de collectie is te raadplegen op de website van de vereniging. Op het gebied van lezingen wordt geprobeerd de data hiervoor zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Dit jaar hebben we bij Lammerts Self-Storage aan de Havenstraat opslagruimte gehuurd. Hier bewaren we onze oude Kronycken, krantenknipsels, boeken en pr materiaal.

Gemeente Doetinchem
Wanneer er cultuurhistorische zaken zijn die de hele gemeente aangaan wordt er gestreefd naar een gezamenlijk overleg van de historische/oudheidkundige verenigingen in de gemeente Doetinchem (Deutekom, Gander en Wehl). Leidraad hierbij vormt de cultuurhistorische nota “Continuïteit in karakter Cultuurhistorie”, mede omdat er aandacht nodig is voor actuele ontwikkelingen zoals krimp, leegstand, duurzaamheid en burgerparticipatie. Dit jaar is er geen gezamenlijk overleg geweest.

In het voorjaar hebben Huub Koster, voorzitter en Henny Roosenburg, secretaris een kennismakingsgesprek gehad met Wethouder H. Dales over cultuurhistorische aangelegenheden in Doetinchem in het algemeen.

Ook krijgen Deutekom, Gander en Wehl uitnodigingen voor de vergaderingen van de Commissie Welstand en Monumenten, wanneer er wijzigingen bij monumenten geagendeerd zijn. Op deze wijze heeft Deutekom de mogelijkheid de ontwikkelingen rond monumenten te volgen of aan de orde te stellen.

Ook dit jaar heeft Deutekom een tiental voorstellen gedaan voor plaatsing van diverse panden op de gemeentelijke monumentenlijst.
Deutekom is lid van de werkgroep straatnaamgeving van de gemeente.

Coöperatie Erfgoed Gelderland
Als Historische Vereniging Deutekom zijn wij lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland. Hiervan zijn praktisch alle historische verenigingen en musea in Gelderland lid. Wij kunnen gebruik maken van de expertise die daar aanwezig is.
www.erfgoedgelderland.nl

Open Monumentendag
Op 10 september vond in de stoomtimmerfabriek van Wehl de opening plaats van de Open Monumentendag met als thema Duurzaamheid. Er waren mooie routes samengesteld langs meer dan 25 monumenten in Doetinchem, Gander en Wehl.

Monumenten. Er is een lijst van gemeentelijke monumenten beschikbaar, te raadplegen via onze website https://www.deutekomhistorie.nl/historie De lijst van rijksmonumenten in Doetinchem en Wijnbergen is te raadplegen via de website www.rijksmonumenten.nl/plaatsen/doetinchem

Begraafplaatsen. De Stichting Behoud Stads-en Ambtsbegraafplaats houdt zich bezig met het behoud en onderhoud van de historische algemene begraafplaatsen aan de hoek Dominee van Dijkweg/Hofstraat (Stadsbegraafplaats) en hoek Dokter Huber Noodtstraat/Kennedylaan (Ambtsbegraafplaats).
www.stadsenambtsbegraafplaats.nl

Laatste berichten:

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua