Privacyverklaring

De Historische Vereniging Deutekom (hiema te noemen: Deutekom) respecteert de privacy van haar leden en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deutekom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden hier verder nader beschreven;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Deutekom?

 • Voorletter(s)
 • Achtemaam
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Bankrekeningnummer(IBAN)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Lidnummer

Deze gegevens worden ons verstrekt op papier, via de mail of het aanmeldingsformulier op de website

Waarvoor verwerkt Deutekom uw persoonsgegevens?

 • Ten behoeve van de volgende doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt:
 • Toezending Kronyck
 • Verwerking ledenadministratie
 • Contributiebetaling
 • lnformatieverstrekking of/en uitnodigingen voor activiteiten.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Uw gegevens worden tot twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van Deutekom?

U kunt via de ledenadministratie van Deutekom een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek vemeemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie
Wij treffen maatregelen om ons te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij van u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kunnen er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te actualiseren of aan te passen.

Recht op wissen
U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt.

Recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie- uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bíj de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wii gaan er van uit dat u eerst Deutekom van uw klacht op de hoogte stelt en een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.