Vereniging

De Historische Vereniging Deutekom is opgericht in 1976. De Vereniging stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van Doetinchem en de naaste omgeving te bestuderen en vast te leggen alsmede het in stand houden van monumenten te bevorderen.

Historische Vereniging Deutekom

Bestuur Historische Vereniging Deutekom

Dagelijks bestuur

A. Boland

Voorzitter
voorzitter@deutekomhistorie.nl

G. Lieverdink

Kandidaat-secretaris
secretaris@deutekomhistorie.nl

J.C. de Roos

Penningmeester
penningmeester@deutekomhistorie.nl

Overige bestuursleden

W.B. van der Grijn Santen

Open monumentendag, overleg gemeente
grynsanten@planet.nl

J.A. Chevalking

Stadsmuseum, buitengebied
jdchevalking@hetnet.nl

E. Huls

Kandidaat bestuurslid
ha.huls@hetnet.nl

H. Roosenburg – Gerritsen

Contactpersoon en ondersteuning secretariaat
henny@roosenburg.net

H. de Hartog

Historie Doetinchem
depinguin@hetnet.nl

H.S. Heijting

Tijdschrift Kronyck
h.heijting@chello.nl

H. Koster

Website
hjamkoster@gmail.com

Ledenadministratie

ledenadministratie@deutekomhistorie.nl

Lidmaatschap

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 18,-. Bij de contributie is tevens inbegrepen het toezenden van het Verenigingsnieuws en de Kronyck die vier keer per jaar verschijnt. Voor leden in het buitenland bedraagt de contributie eveneens € 18,-.

Indien het lidmaatschap na 1 september van een lopend kalenderjaar wordt aangegaan is over de rest van dat jaar geen contributie verschuldigd. De contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar is verschuldigd bij het ingaan van het lidmaatschap.

Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden gedaan en gaan per 1 januari van het volgende verenigingsjaar in (artikel 7 van de statuten). Wanneer men dus in de loop van het kalenderjaar opzegt is de contributie van dat kalenderjaar nog gewoon verschuldigd.

Bij overlijden van een lid wordt het lidmaatschap na kennisgeving aan de ledenadministratie met onmiddellijke ingang beëindigd. Restitutie van reeds betaalde contributie vindt niet plaats.

Lid worden

HeerMevrouw

Statuten

Op 18 mei 2016 zijn de statuten van de Historische Vereniging Deutekom door notaris Schotsman, Tap en van Hoff notarissen, opnieuw vastgesteld. Doel van deze statutenwijziging is het bereiken van de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor giften en legaten voor de schenkers op een fiscaal gunstig regiem mogen rekenen.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de besluitvorming in de algemene ledenvergadering inzake een statuten wijziging te vereenvoudigen.

Deze statuten zijn te downloaden in PDF Adobe bestand Statuten 2016

Historische Optocht te Doetinchem, 31 augustus 1910