Vereniging

De Historische Vereniging Deutekom is opgericht in 1976. De Vereniging stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van Doetinchem en de naaste omgeving te bestuderen en vast te leggen alsmede het in stand houden van monumenten te bevorderen.

Historische Vereniging Deutekom

Bestuur Historische Vereniging Deutekom

Dagelijks bestuur

Huub Koster

Voorzitter
voorzitter@deutekomhistorie.nl

 • Contactpersoon Gem. Doetinchem
 • Contactpersoon Stadsmuseum
Henny Roosenburg – Gerritsen

Secretaris / vice-voorzitter
secretaris@deutekomhistorie.nl

 • Lezingen en excursies
 • Archief/collectie
Wim Schuurman

Penningmeester
penningmeester@deutekomhistorie.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@deutekomhistorie.nl

 • Dagelijks Bestuur: PR

Overige bestuursleden

Emmy Huls

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck, Notulist bestuursvergaderingen, Coördinatie projecten
ha.huls@hetnet.nl

Ger Lieverdink

2e secretaris, archief/collectie, Archeologie, Lezingen en excursies, Contactpersoon en bestuurslid St. Open Monumenten Dag
wg_lieverdink@kpnmail.nl

Website beheer

Willem Wullink
Ina Heijting

h.heijting@chello.nl

Henk van Brenk

Commissie welstand en monumenten gem. Doetinchem
h.brenk4@upcmail.nl

Lidmaatschap

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 20,-. Bij de contributie is tevens inbegrepen het toezenden van het Verenigingsnieuws en de Kronyck die vier keer per jaar verschijnt. Voor leden in het buitenland bedraagt de contributie eveneens € 20,-.

Indien het lidmaatschap na 1 september van een lopend kalenderjaar wordt aangegaan is over de rest van dat jaar geen contributie verschuldigd. De contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar is verschuldigd bij het ingaan van het lidmaatschap.

Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden gedaan en gaan per 1 januari van het volgende verenigingsjaar in (artikel 7 van de statuten). Wanneer men dus in de loop van het kalenderjaar opzegt is de contributie van dat kalenderjaar nog gewoon verschuldigd.

Bij overlijden van een lid wordt het lidmaatschap na kennisgeving aan de ledenadministratie met onmiddellijke ingang beëindigd. Restitutie van reeds betaalde contributie vindt niet plaats.

Lid worden

  HeerMevrouw

  Deel deze pagina:

  Statuten

  Op 18 mei 2016 zijn de statuten van de Historische Vereniging Deutekom door notaris Schotsman, Tap en van Hoff notarissen, opnieuw vastgesteld. Doel van deze statutenwijziging is het bereiken van de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor giften en legaten voor de schenkers op een fiscaal gunstig regiem mogen rekenen.

  Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de besluitvorming in de algemene ledenvergadering inzake een statuten wijziging te vereenvoudigen.

  Deze statuten zijn te downloaden in PDF Adobe bestand Statuten 2016

  Historische Optocht te Doetinchem, 31 augustus 1910