Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemene gegevens instelling
Naam Historische Vereniging Deutekom
Nummer Kamer van Koophandel 40119422

Contactgegevens
Adres Kieftskamp 24; 7006 JH Doetinchem
Telefoonnummer 0314-344438
E-mailadres secretaris@deutekomhistorie.nl
Website www.deutekomhistorie.nl
RSIN 8614 34 591

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter  Koster H.
Secretaris Roosenburg-Gerritsen H.
Penningmeester Schuurman W.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel:

  1. De bestudering en beschrijving van de geschiedenis van Doetinchem en omgeving
  2. De instandhouding en bescherming van monumenten in Doetinchem en omgeving
  3. De bevordering van voornoemde doelstellingen door onder meer het wekken van belangstelling daarvoor in brede kring.

Hoofdlijnen beleidsplan
Hiervoor wordt verwezen naar de website van de vereniging onder het kopje “vereniging”.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Deze vergoedingen mogen nimmer bovenmatig zijn. Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Activiteitenverslag
Hiervoor wordt verwezen naar de website van de vereniging onder het kopje “vereniging”.
Financiële verantwoording
Voor de balans en de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de website onder het kopje “vereniging”.

De Historische Vereniging Deutekom wordt vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Niet alle giften kwalificeren voor de regeling voor giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Alleen giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en een culturele ANBI kunnen in aanmerking komen.

Onder bepaalde voorwaarden kan uw gift worden afgetrokken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor de aftrek van giften bestaan twee soorten regelingen:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften

Het verschil tussen de regelingen is vooral dat voor de gewone giften een minimumgrens en een maximumgrens van toepassing zijn. Voor de periodieke giften geldt dat niet.

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de Historische Vereniging Deutekom, neem dan contact op met de penningmeester, penningmeester@deutekomhistorie.nl.