Historische Vereniging Deutekom

Historische Vereniging Deutekom

De Historische Vereniging Deutekom is opgericht in 1976. De Vereniging stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van Doetinchem en de naaste omgeving te bestuderen en vast te leggen alsmede het in stand houden van monumenten te bevorderen.

Bestuur Historische Vereniging Deutekom

Dagelijks bestuur

Huub Koster

Voorzitter
voorzitter@deutekomhistorie.nl

  • Contactpersoon Gem. Doetinchem
  • Contactpersoon Stadsmuseum
Henny Roosenburg – Gerritsen

Secretaris / vice-voorzitter
secretaris@deutekomhistorie.nl

  • Lezingen en excursies
  • Archief/collectie
Wim Schuurman

Penningmeester
penningmeester@deutekomhistorie.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@deutekomhistorie.nl

  • Dagelijks Bestuur: PR

Overige bestuursleden

Emmy Huls

Coördinatie distributie en contactpersoon redactie tijdschrift Kronyck.
ha.huls@hetnet.nl

Ger Lieverdink

2e secretaris, archief/collectie, Archeologie, Lezingen en excursies, Contactpersoon en bestuurslid St. Open Monumenten Dag
wg_lieverdink@kpnmail.nl

Website beheer

Willem Wullink

willemwullink@gmail.com

Overige bestuursleden

Ina Heijting

h.heijting@chello.nl

Henk van Brenk

Commissie welstand en monumenten gem. Doetinchem
h.brenk4@upcmail.nl

Lidmaatschap

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 20,-. Bij de contributie is tevens inbegrepen het toezenden van het Verenigingsnieuws en de Kronyck die vier keer per jaar verschijnt. Voor leden in het buitenland bedraagt de contributie eveneens € 20,-.

Indien het lidmaatschap na 1 september van een lopend kalenderjaar wordt aangegaan is over de rest van dat jaar geen contributie verschuldigd. De contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar is verschuldigd bij het ingaan van het lidmaatschap.

Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden gedaan en gaan per 1 januari van het volgende verenigingsjaar in (artikel 7 van de statuten). Wanneer men dus in de loop van het kalenderjaar opzegt is de contributie van dat kalenderjaar nog gewoon verschuldigd.

Bij overlijden van een lid wordt het lidmaatschap na kennisgeving aan de ledenadministratie met onmiddellijke ingang beëindigd. Restitutie van reeds betaalde contributie vindt niet plaats.

Lid worden

Statuten

Statutenwijziging 2023

Op 1 juli 2021 is de Wet  Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Voor zover van toepassing was het daarom noodzakelijk om onze statuten aan te passen aan de eisen van deze wet. Op 15 mei 2023 zijn de aangepaste statuten van de Historische Vereniging Deutekom door notaris mr. Henk Steven Kleinburink, van notariskantoor Tap en van Hoff, opnieuw vastgesteld.

Deze statuten zijn hier te downloaden.

Historische Vereniging Deutekom