Verenigingsnieuws

Notulen

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2017

Aanwezig: een vijftigtal leden en de bestuursleden Ton Boland, Tim van der Grijn-Santen, Henk de Haan, Henny van Harten, Hans de Hartog, Ina Heijting, Jan de Roos, Henny Roosenburg en Herman Visser.

Bericht van verhindering: de heren Chevalking, Berends en Mos.

1. Opening
De voorzitter, Ton Boland, heet eenieder van harte welkom. Via de website heeft iedereen kennis kunnen nemen van de vergaderstukken. Ook was er nog de
mogelijkheid om de stukken per post te ontvangen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 16 maart 2016
Deze worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2016
Het gehele jaar 2016 stond in het teken van het 40-jarig jubileum van Deutekom. In dat kader zijn de oorspronkelijke gevelstenen van dominee Van Dijk geplaatst aan de muur van de Kapel “Predik het evangelie” (Baptistenkapel), komen er uniforme informatieborden op de monumenten in de binnenstad, besteedde de Kronyck in diverse artikelen hier aandacht aan en werd er in het najaar een feestelijke avond georganiseerd voor de leden.

De heer Slutter merkt op dat het ledenaantal per 31 december 2016 720 leden bedroeg en niet, zoals vermeld, 692.

Hierna wordt het jaarverslag goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2016
Dhr. Ton Maas verbaast zich over het verschil in contributiebedrag 2017/2016. De penningmeester legt uit dat dit komt doordat een aantal, voornamelijk nieuwe leden de contributie voor 2017 al betaald heeft.

Ook het verschil in eigen vermogen en het boekenfonds komt ter sprake. De vereniging wil dit laatste fonds graag in stand houden voor het uitgeven van boeken. De gelden hiervoor worden op een aparte bankrekening bijgehouden.

6. Verslag kascommissie jaarrekening 2016
Aangezien de heer Mos verhinderd is neemt de heer Slutter het woord en verklaard dat op maandag 6 februari 2017 zij, de heren Mos en Slutter, ten huize van de penningmeester de heer J.C.Roos de boeken en bescheiden betreffende het jaar 2016 van de Historische Vereniging Deutekom hebben gecontroleerd en orde hebben bevonden.

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering dan ook om de penningmeester over het jaar 2016 decharge te verlenen wat dan ook met een
instemmend applaus wordt verleend.

7. Benoeming reservelid kascommissie
De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Ton Maas als reservelid.

8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2016
Wordt door de vergadering verleend.

9. Begroting 2017
Deze wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.

9a. Beleidsplan 2017-2020 en Actieplan 2017
De voorzitter wijst er nog even op dat deze twee stukken vanaf nu ook op de website staan.

10. Voorstel contributieverhoging met ingang van 2018
Gezien de te verwachten daling van onze algemene reserve wordt voorgesteld om de contributie te gaan verhogen tot € 18,00, hiermee gaat de ledenvergadering akkoord.

11. Bestuursmutaties
Mw. Ina Heijting en de heren Joop Chevalking en Jan de Roos hebben zich weer voor drie jaar herkiesbaar gesteld. Met instemmend applaus worden zij door de leden weer herbenoemd. Ook de nieuwe bestuursleden mw. Agnes Vermeer en de heer Huub Koster hebben de instemming van de ledenvergadering. Mw. Henny van Harten treedt, i.v.m. verhuizing, tussentijds af. Zij maakte deel uit van de lezingencommissie en verzorgde de verzending van de Kronyck. De voorzitter roemt haar altijd aanwezige stimulerende kracht en inzet en bedankt haar d.m.v. een boeket bloemen.

12. Rondvraag en sluiting
Dhr. Izaks oppert het idee om entree te heffen van niet-leden als zij een lezing willen bijwonen. Tim van der Grijn legt uit dat dit organisatorisch nogal omslachtig is en niet opweegt tegen het rendement. Beter is om tijdens de lezingen nieuwe leden proberen te werven.

Dhr. Ton Maas vindt een ledenwerfactie wel een goed idee. De voorzitter legt uit dat op dit moment men bezig is om elke keer een stukje uit de Kronyck in een huis-aanhuis blad te plaatsen met hierbij ook een aanmeldingsformulier en een vermelding naar de website.

Hierna bedankte de voorzitter de leden voor hun komst naar de ALV en geeft het woord aan de heer Hans Hendriks die een presentatie zal houden getiteld: “Veranderend Landschap”.

12a.
Dhr. Ton Maas is nauw betrokken bij het project van fotograaf Hans Hendriks en heeft divers beeldmateriaal aangedragen. Hij heeft hiervoor diverse uitgaven van Deutekom geraadpleegd en waar nodig van bronvermelding voorzien.