WBTR statuten aanpassingen 2023

Betreft Statutenwijziging 2023

De WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Voor grote beroepsorganisaties, goede doelen, lokale sportverenigingen en kleine hobbyclubs. Waar draait deze wet precies om?

Waarom is deze wet er?
Meer dan duizend keer per jaar gaat er binnen verenigingen en stichtingen wat mis, met grote gevolgen. Soms is sprake van fraude, zelfverrijking of bewust wanbeheer en soms van onwetendheid. Denk aan financieel geknoei, onoplettendheid van bestuur of  verstrengeling van belangen. De WBTR is er om verenigingen en stichtingen te helpen en te beschermen tegen misstappen. Maar ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

In de wet staan (strenge) regels over het besturen van verenigingen en stichtingen. Door de wet is ook de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
-Goed bestuur algemeen
De WBTR wil dat besturen van verenigingen en stichtingen aan de slag gaan met ‘goed bestuur’ . En dat ze afspraken maken en die vastleggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over integer handelen, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Voldoe je niet aan de normen van goed bestuur? Dan kan er sprake zijn van onbehoorlijke bestuur, dat tot aansprakelijkheid kan leiden.

-Aansprakelijkheid algemeen
Is er schade ontstaan door het onrechtmatig handelen van je stichting of vereniging? Dan is de stichting of vereniging als rechtspersoon aansprakelijk. Maar let op! Er zijn ook situaties waarin bestuurders of toezichthouders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Deze regels zijn er om misbruik van verenigingen en stichtingen door bestuurders tegen te gaan. Met de WBTR verklein je de kans dat er wat misgaat.

De WBTR aanpassingen voor onze vereniging
De statutaire aanpassingen voor onze vereniging vindt u terug in de nieuwe aangepaste versie 2023. De artikelnummers hieronder in het rood verwijzen ernaar. Op de website staan de Statuten uit 2016. Onder VERENIGING helemaal onderaan.
Zie concept Algehele Statuten Historische Vereniging Deutekom 2023

-Bindende voordracht (voor verenigingen) artikel 7.3 uitgebreid
Als er een nieuw bestuurslid moet worden benoemd, kan het bestuur een kandidaat voordragen aan de leden. De WBTR stelt dat de voordracht van maar één kandidaat vanzelf de benoeming van die kandidaat betekent, een bindende voordracht.

-Afwezigheid van bestuursleden artikel 8.3.a. en 8.3.b.
Een vereniging of stichting moet altijd bestuurbaar blijven. Daarom eist de WBTR een regeling in de statuten over belet (tijdelijke  afwezigheid) en ontstentenis (niet meer in functie zijn) van bestuurders en toezichthouders. Hoe vindt besluitvorming plaats als niet alle, of zelfs helemaal geen bestuursleden aanwezig zijn?

-Tegenstrijdig belang artikel 10.6
Bij bestuursbesluiten moet het belang van de vereniging of stichting altijd voorop staan. Er is sprake van tegenstrijdig belang als je moet kiezen tussen dit belang en je eigenbelang. Tegenstrijdig belang komt vaker voor dan je denkt. Beslissingen die genomen zijn kunnen
worden teruggedraaid als dit achteraf blijkt. De WBTR schrijft voor dat bestuurders bij tegenstrijdig belang niet mee mogen vergaderen of beslissen.

-Meervoudig stemrecht niet van toepassing op ‘Deutekom’
-Toezicht niet van toepassing op ‘Deutekom’
-Raadgevende stem (voor verenigingen) wettelijk vrijblijvend

Verder zijn er enkele aanpassingen gedaan o.a.
Lidmaatschap; artikel 3 Toegevoegd artikel 3.5 en 3.6 over schorsing van een lid.
Bestuur taken en bevoegdheden. Toegevoegd: artikel 11.2

Laatste berichten:

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua